(خبر) برگزاری چالش اجرای حرکات ورزشی در سایپاسیتروئن مسابقات ورزشی ویژه فرزندان کارکنان در قالب چالش بروز استعداد ورزشی فرزندان کارکنان در سه رشته ورزشی ...
(خبر) برگزاری مسابقه کتابخوانی با محوریت حضرت زهرا(س) مدیر ارتباطات سایپاسیتروئن از برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی با موضوع کتاب انسان ۲۵۰ ساله برای کارکنان شر ...
(خبر) برگزاری مسابقه خودکار- صداقت دبیرخانه ارزشهای سازمانی با برگزاری مسابقه خودکار- صداقت، برندگان این مسابقه را معرفی کرد. ...
(خبر) تقدیر از برگزیدگان مسابقات ارزش‌های سازمانی طی مراسمی از برگزیدگان مسابقه ارزش‌های سازمانی سایپاسیتروئن با عنوان بهترین برداشت از داستان لباس جد ...
(خبر) تقدیر از برگزیدگان مسابقات ارزش‌های سازمانی طی مراسمی از برگزیدگان مسابقه ارزش‌های سازمانی سایپاسیتروئن با عنوان بهترین برداشت از داستان لباس جد ...