شهرستان کاشان با جمعيتی بالغ بر 400 هزار نفر و حدود 2100 هکتار وسعت؛ در 51درجه و 27 دقيقه طول شرقی و 33 درجه و 59 دقيقه عرض شمالی قرار دارد .

کاشان ازلحاظ آب وهوایی؛ متنوع و در اکثر فصول وایام سال برای سفر مناسب می باشد.

نواحی شمالی و شرقی کاشان را دشت کویر احاطه کرده ولی وجود آبادیها و شهرهایی چون قمصر، قهرود، جوشقان، نياسر، برزک، کله، ارمک، رهق، ازناوه،اردهال، استرک و ... و دهها آبادی خوش آب و هوای دیگر در دامنه ها و ارتفاعات کرکس با مناظر زیبای طبيعی و آب و هوای یيلاقی و کوهستانی در انتظار مسافران و ميهمانان شهر تاریخی کاشان است.

کاشان از شهرهای استان اصفهان و درشمال استان واقع شده است و دارای 3بخش و 67 روستا می باشد .فاصله این شهر تا تهران 230 کيلومتر،تا قم 95 کيلومتر و تا اصفهان 210 کيلومتر می باشد .کاشان،با قرار داشتن بر روی زنجيره بزرگ راههای کشور و واقع شدن بر سرراه اصلی ارتباطی شهرها و استانهای شرقی و شمالی و غربی کشور، با شهرها و استانهای مرکزی، جنوب و جنوب شرقی؛ دارای موقعيت ممتازی می باشد.